Allmän information

För att leverera in material till Miljö i Roma AB måste massorna alla gånger klara Naturvårdsverkets kriterier för Känslig Markanvändning, så kallad KM-nivå.

Materialen som kan mottas på anläggningen är i huvudsak schaktmassor, betongavfall, asfalt, entreprenadberg och tegel. Även andra materialslag kan vara möjligt att motta på anläggningen efter dialog med verksamhetsansvarig på Miljö i Roma AB.

Avlämningsformuläret ska fyllas i med uppgifter om företaget, massornas ursprung, ungefärlig mängd samt om eventuell provtagning utförts (vid utförd provtagning ska tillhörande analysrapporter bifogas). Det är obligatoriskt att en avlämningsblankett delges Miljö i Roma AB per lämnad produkt.

Det är avlämnarens ansvar att se till att inkörda massor är fria från föroreningar.

Vid de fall avlämnade massor inte visar sig överensstämma med ingiven avlämningsblankett, eller är förorenade så att de inte kan användas utan risk för negativ miljöpåverkan debiteras avfallslämnaren kostnaden för upplastning och borttransport till godkänd mottagare, tippavgift och därtill övriga nedlagda kostnader plus en fast kostnad om 5000 kr.

Tippning och införande av massor får endast ske under verksamhetens normala öppettider, helgfri vardag, måndag till fredag klockan 06.00 – 18.00.

Priserna för mottagande av produkter ses i bifogat dokument (bilaga 1, prislista).

Vid de fall osäkerhet föreligger kring massornas föroreningsgrad och analyser inte finns kommer Miljö i Roma AB att själva provta materialet mot ett påslag om 3500 kr på överenskommet pris för att täcka analyskostnader.

Vi rekommenderar att följa naturvårdsverkets riktvärden och parametrar för att få fram föroreningsgrad. 

 


Powered by: DaDaBIK, the Low-code Development Platform        

Done!